Általános Szerződésii Feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a T and R Kft.. (székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus 17-19. Cégjegyzékszám:01-09-072429, nyilvántartja a Budapest Törvényszék Cégbírósága, telefon: 06 20 662 88 11, e-mail: info@millenar.hu , a továbbiakban: Millenar.hu) honlapján keresztül megrendelt termékek és szolgáltatások megrendelésével, ellenértékének fizetésével, használatával ill. igénybevételével kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki. Jelen ÁSZF 2020. november 1. napjától kezdődően hatályos.

 

Online megvásárolható Millenar.hu szolgáltatások

 

 1. A(z) www.millenar.hu felületen online megvásárolható szolgáltatások (továbbiakban: Millenar.hu Szolgáltatások):
  • telefonos orvosi konzultáció
 2. A telefonos orvosi konzultáció szolgáltatás telefonos konzultáció keretében nyújtott orvosi tanácsadás. A Millenar.hu előre egyeztetett időpontban telefonos konzultáció keretében egészségügyi tanácsadást azon járóbeteg ellátás körébe tartozó szakágakban nyújt, amelyekben egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, illetőleg amelyekre vonatkozóan hatósági engedéllyel rendelkezik. Az Telefonos orvosi konzultáció szolgáltatás nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot, illetve más egészségügyi szolgáltatást (különösen diagnosztikai vizsgálatot). Telefonon keresztül diagnózis nem állítható fel és orvosi kezelés nem folytatható. Sürgősségi esetekben feltétlen ajánlott a mentőszolgálat felhívása és/vagy állami sürgősségi ellátóhely felkeresése.
 3. Amennyiben az online megrendelt Millenar.hu (telefonos orvosi konzultáció)  szolgáltatás bármely, az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem kerül igénybevételre, elvégzésre vagy befejezésre, úgy a befizetett összeget a Millenar.hu a fenntartott/lefoglalt időpont elvesztése okán bekövetkezett kárának megtérítésére használja fel.
 4. A Millenar.hu a telefonos orvosi konzultáció szolgáltatással, mint egészségügyi szolgáltatások során a vonatkozó orvosszakmai előírások betartásával köteles eljárni.
 5. A Millenar.hu orvosi telefonos konzultáció online megrendelésének, megvásárlásának menete:
  • Ügyfél belép a www.millenar.hu. oldalra. Kiválasztja a telefon szolgáltatás tipusát (telefonos orvosi konzultáció hány napon belül fog történni )
  • Megadja a kapcsolattartáshoz szükséges név és címadatokat, elérhetőségeket, betegazonosításhoz és a konzultációhoz szükséges további információkat, feltöltheti személyes kapcsolódó leleteit, egyéb dokumentumait.
  • Áttekinthető a szolgáltatás foglaláshoz szükséges minden részlet (Konzultáció hány napon belül fog megtörténni, mi a szolgáltatás neve, és ki a konzulens orvos neve)
  • Lehetősége van kupont is beváltani amennyiben rendelkezik kedvezményes kuponnal.
  • Tovább a pénztárhoz gombra kattintva, kitölthető a számlázási címadat
  • Az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával megkezdheti a szolgáltatás díjának kifizetését a Tovább a fizetéshez gombra kattintva.
  • Millenar.hu a megrendelésről visszaigazoló e-mail-t küld.

 

Elállási/felmondási jog

 

 1. A telefonos orvosi konzultáció szolgáltatástól abban az esetben áll módjában elállni, ha az elállási szándékát írásban  info@millenar.hu email címre jelzi, a konzultáció megkezdésének időpontjáig, arról az email címről, amelyről a foglalást kezdeményezte. Lemondási szándékot csak és kizárólag a foglalást kezdeményező email címről, csak elektronikus formában áll módunkban elfogadni.  Ebben az esetben lehetősége van új időpontot foglalni, vagy kérheti a konzultációs díj visszautalását. Ettől eltérő esetben a telefonos orvosi konzultáció szolgáltatásért fizetett díj nem kerül visszatérítésre, és nincs lehetőség helyettesítő konzultációs időpont foglalására sem, csak újabb konzultációs díj megfizetése ellenében.
 2. A telefonos orvosi konzultáció szolgáltatás nem átruházható.
 3. Az Ügyfél a megrendelés elküldésekor a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Telefonos orvosi konzultáció, és egyéb Millenar.hu Szolgáltatás igénybevételét követően – a vonatkozó jogszabály szerint – felmondási jogát elveszíti, a felmondási jog nem gyakorolható.
 4. Az Ügyfél elállási/felmondási jogát a Millenar.hu-nak címzett, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat Millenar.hu részére emailben a info@millenar.hu  címre történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, alábbi nyilatkozat mintával is megtehető:

 

Nyilatkozat 

 

Címzett: T and R Kft..
1024 Budapest, Kis Rókus 17-19.
Tel.: 06 20 9 662 8811
,
e-mail: info@millenar.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

 1. A Millenar.hu oldal üzemeltetője (T and R Kft..) az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás

 

 1. Az Ügyfél által a megrendelés során megadott személyes adatok Millenar.hu általi kezelésének célja a Millenar.hu Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése, szolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Az Ügyfél a személyes adatait a Millenar.hu Szolgáltatásra vonatkozó megállapodással összefüggésben, a megrendelés leadásakor adja meg a Millenar.hu részére, amely nélkül szerződés nem köthető, a megrendelés nem teljesíthető, szolgáltatás nem nyújtható. A Felhasználó (amennyiben eltér az Ügyféltől) a beazonosítás alkalmával adja meg személyes adatait.
 2. A Millenar.hu a megrendeléskor megadott személyes adatokat annak érvényességi ideje alatt és azt követően a vásárlástól/beazonosítástól számított 12 hónapig kezeli. A számvitelről szóló törvény szerinti, személyes adatot tartalmazó számviteli bizonylatok esetén a megőrzési idő 8 év. Telefonos orvosi konzultáció esetén a személyes adatok, azaz a személyazonosító és elérhetőségi adatok az egészségügyi dokumentáció részét képezik, melyet a Millenar.hu 12 hónapig köteles megőrizni. E határidők elteltével a személyes adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
 3. A Millenar.hu a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel. Az adatokat adatfeldolgozói részére továbbítja:
 • Könyvelő adatai: (Zsunella Kft., 1161 Budapest, Mária utca 118) esetében a továbbított adatok: számlázási adatok (Név, cégnév, adószám/adóazonosító jel, lakcím)
 • Simplepay online fizetési megoldás használata érdekében az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Cg.: 01-09-174466 Adószám: 24386106-2-42,
  Simplepay-OTP Mobil Kft. – 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19, 06 1 3 666611, ugyfelszolgalet@simple.hu, -simple.hu: összeg, teljesítés dátuma, számlázási és szállítási adatok; Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a simple.hu Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 • Számlázás: hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C., szamlazz.hu, Email: info@szamlazz.hu, Tel: +36-30-35-44-789 Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem linken tekinthető meg.
 • RACKFOREST KFT. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Adószám: 14671858-2-41 Telefon: +36 70 4336187, Domain, tárhely: +36 70 362 4785
  Szerver hosting, bérszerver, VPS: +36 70 881 4184 E-mail: info@reckforest.hu
 1. A Millenar.hu adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél/Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti hibásan szereplő személyes adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését, joga van az adatkezelés ellen tiltakozni, annak korlátozását kérni, hozzájárulás esetén annak visszavonásához, ill. joga van az adathordozáshoz, és jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, hatósághoz fordulhat.
 2. Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben a Millenar.hu adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni (e-mail cím: info@millenar.hu, levelezési cím: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 17-19), illetőleg panasz nyújtható be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400; website: http://naih.hu). A Millenar.hu adatkezeléséről való részletesebb információ a Millenar.hu honlapján található Adatkezelési tájékoztatóban olvasható.

 

Panaszkezelés

 

 1. A Millenar.hu oldalon vásárolt telefonos orvosi konzultáció szolgáltatással kapcsolatos panaszügyintézésre az alábbiak szerint van lehetőség:
 2. Szóbeli panasz esetén:
  1. telefonon: A Millenar.hu ügyfélszolgálatán (rögzített telefonvonalon):
   06 20 9 662 881, munkanapokon 14:00-16:00 óráig
 1. Írásbeli panasz esetén:
  postai úton a következő levelezési címre, mely egyben a társaság székhelye is:T and R Kft. 1024 Budapest, Kis Rókus 17-19  elektronikus levélben az info@millenar.hu e-mail címre.
 2. Fogyasztónak minősülő ügyfél (Ügyfél vagy Felhasználó) az online megvásárolható Millenar.hu Szolgáltatással kapcsolatban fogyasztói panaszával fordulhat a Millenar.hu hez a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken, továbbá fordulhat a
  A Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) is

 

Egyéb tájékoztatás

 

 1. A Millenar.hu Szolgáltatás online felületen való megvásárlása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a vásárlást a Millenar.hu rögzíti és nyilvántartja, annak adatai utólag is hozzáférhetőek. Jelen ÁSZF közvetlen elérhetőségét és a vásárlás adatait a vásárlásról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.
 2. A vásárlással létrejött szerződés és a jelen ÁSZF nyelve magyar.
 3. A Millenar.hu a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet nem alkalmaz.

 

Záró rendelkezések

 

 1. A megrendelés leadásával egyidejűleg az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.
 2. A szolgáltatások megvásárlására és felhasználására kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata vonatkozik. Az ebben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
 3. A Millenar.hu fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF a www.millenar.hu weboldalon kerül közzétételre.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás